İLERİ SEVİYE DÖNEM ÖDEVİ

MATEMATİKLE UĞRAŞMIŞ 100 ÜNLÜ KİŞİNİN ASTROLOJİK HARİTALARINDA BULUNAN ORTAK NOKTALARIN TESPİTİ VE YORUMLANMASI

GİRİŞ

Astroloji, haritamızda bulunan gezegenlerin hayatlarımızın hangi alanlarında etkin olduğunu ve bizi nasıl etkilediğini ve bu etkilerle neler yapabildiğimizi söyler. Astroloji’de her kelime sembollerle anlatılır. Horoskoptaki sembollerle, hayat yolumuz hakkında fikirler edinir, hayatımız hakkında bir takım ipuçlarına ulaşabiliriz.

Herkesin Astrolojik haritası kendine has ve özeldir. Ancak birçoğumuzun bazı konularda ortak fikirlerimiz, zevklerimiz, ortak bakış açılarımız ve ortak yaşam tarzlarımız vardır. Hayatlarında belli yol ayrımları (meslek seçimlerimiz, keyif aldığımız şeyler, başarılı olacağımız konular v.b.) olan insanların astrolojik haritaları incelendiğinde bazı ortak noktalar gözlemlenebilmektedir.

İşte bu nedenle, aşağıdaki detay ile açıklanacağı üzere, bu çalışmada dünya üzerinde şimdiye kadar yaşamış olan 100 ünlü Matematikçinin Astrolojik haritası incelenmiş ve haritalarının 12. evinin yönetici gezegeninin Merkür’le iletişimde olduğu, Merkür-Plüton iletişimi ve Merkür-Uranüs iletişimi olarak bütün ortak noktalarda gözlemlenmektedir.


1.1ASTROLOJİ VE MATEMATİK

Matematik nedir? Ne için kullanılır?

Sözlük anlamı sayıları ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları, tümden gelimle akıl yürütme yoluyla inceleyen ve aritmetik, geometri, cebir gibi dallara ayrılan bilim dalıdır. Matematik beyin fonksiyonlarının çalışmasına olanak sağlar. Mantıksal olan sistemlerin birleşmesinden oluşur ve insanlarda var olan düşünme yeteneğini geliştirmektir.

Matematiğin öğeleri ise, MANTIK,  SEZGİ, ÇÖZÜMLEME, YAPI KURMA, GENELLİK, BİREYSELLİK ve ESTETİKTEN oluşur.

Bu özelliklere dayanarak şunu belirtebiliriz;

Matematik yeni bilgilerin,  açıklanması ve sonraki kuşaklara aktarılmasıdır. Matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanattır.

GALİLEO,  tabiat Matematik dilinde yazılmıştır der.

Dipnot: tanımlar Matematik öğretmenleri ve Matematikle uğraşan kişiler tarafından onaylanmıştır.

Matematiğe Astrolojide hangi Gezegen ve Evlerden bakmalıyız?

Matematiğin tarifinden de anlayacağımız gibi, Matematik düşünsel kavramlar, zihin, mantık, iletişim aracı olması nedeniyle Merkür gezegeni ile temsil edilir.

MERKÜR: İkizler Burcu’nun ve Başak Burcu’nun yönetici gezegenidir.

Kâşif, haberci, bilgiyi ileten, detaylara inebilen, meraklı, muhakeme yeteneğini, zihinsel becerilerimizi, nasıl iletişim kurduğumuzu, zihnimizi nelerin meşgul ettiğini iletişim yeteneklerimizi, kısa yollar, iletişim araçları, ağ bağlantıları ile ilgili detaylı bilgi aldığımız alanları gösterir.

Merkür’ün hangi evde,  hangi burçta olduğu hangi evlerden geldiği, hangi gezegenlerle ilişki kurduğuna bakarak ve inceleyerek harita sahibinin nasıl iletişim kurduğunu, zihinsel faaliyetlerini nasıl kullandığını, nasıl akıl yürüttüğünü ve ulaştığı bilgiyi nasıl kullandığını görürüz.

Matematik ile uğraşan kişilerde ilk aradığımız temel açının Merkür 12. Ev bağlantısı hayallerimizi gerçekleştirme dürtümüzü, bilinçaltımızda yoğun bir şekilde hissederek bu konuya eğilmemiz için bize güçlü bir araştırma ve merak uyandırmış olma olasılığıdır.

Astroloji’de Merkür rasyonel aklın sembolü olarak kullanılmıştır.


1.212. EV YÖNETİCİSİNİN MERKÜR İLE BAĞLANTISI

Matematikçilerin haritası incelendiğinde Merkür’ün 12.ev y��neticisi ile doğrudan bağlantısı ve Balık Burcu’nun doğal evi olan 12.ev nedeniyle Balık Burcu vurgusu net olarak görülmektedir.

Neden Balık Burcu?

Balık Burcu’nun genel özellikleri:

Su grubu

Dişi özelliklere sahip,

Negatif ve değişken olarak sıralanabilir.

Klasik yöneticisi Jüpiter, modern yöneticisi Neptün olan Balık Burcu insanları; sabır, yüksek hayal gücü, şefkat, sezgi gücü, (Sembollere anlam katan) Empati yapabilme, kendini adama, çevrelerinden kopuk yaşama, duyguları ile dış dünyayı algılama özelliklerine sahiptir. Modern yöneticisi Jüpiter genişlemek ve büyümek ile ilgili olup bilgiyi genişletmek, derinleştirmek, arttırmak özelliği ile fedakâr Balık Burcu’na çok zaman vererek, özverili çalışmayı, hayal gücünü, çok çalışarak hayallerini gerçekleştirme yeteneği  verir.

Balık Burcu’nun modern yöneticisi Neptün ise, hayal gücünün temsilcisi olup, Vizyon geliştirmek, sezgilerle hareket etmek gibi özelliklerinin yanı sıra,  kollektif bilinçten gelen bilgileri kodları çözümleme gücü, kollektif bilinç (Genlerle gelecek nesillere bilgi aktarmak ) gibi temel konuların dışında evrensellik toplum ve geniş kitlelere hizmet, Ezoterizm, şifre çözmek, gizli ve üstü örtülü konuları, sınırları kaldırma hep Neptün’ün temsil ettiği konulardır. Bilinç dışı kalan bilgiyi sanatla dış dünyaya aktarmakta Neptün konusudur.

Matematikle uğraşan kişilerde öncelikle güçlü bir Merkür aramamızın nedeni zihni ve düşünce yapısının bilgiyi araştırması bulması için gerekli olduğundandır. Kişi öncelikli meraklı olmalı, merak ettiği konuları araştırmalı ve en önemlisi araştırdığı konuları başak özelliği ile analiz etmelidir. İnsan zihni sürekli ihtiyaçlara cevap vermek, sorunları gidermek üzerine çalışır. Bir sorun bulunduğunda sorunun çözümü için zihin devreye girerken, beraberinde hayal gücü de devreye girer. Neptün zihnin bulmaya çalıştığı çözümlerin nasıl olacağını hayal ederek araştırma için zemin hazırlar, hayal etmek sorun çözmenin birinci şartıdır. Matematik ya da bilimin ikinci şartı; bulunan ya da ulaşılan bilginin nesillere aktarılmasıdır ki yine Neptün devrededir. Kollektif bilinçten gen aktarımıyla bilgiyi nesillere aktarmanın temsilcisidir. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan Balık Burcu’nun, sezgilere, hayal gücüne ve evrenselliğe ihtiyaç duyan Merkür’le birleşmesi, Merkür’ün temsil ettiği zihinsel yeteneklerimizi derinleştirip hayallerimize odaklanarak sorun çözme, mantık yürütme, problem çözme konularında başarılı olmamızı sağlayarak matematiğe ilgimizin artmasına sebep olur.

Balık Burcu’nun doğal evi olan 12. evde içgüdü ve sırların yönetimini Merkür’ün verdiği zihinsel yapıyla sınıflandırılıp yönetilerek, yeni kavramlar, teoriler, formüller ortaya çıkar. Bu tür haritalara sahip olan kişilerin matematiğe olan ilgisinin bu etkileşimden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Bununla beraber, Balık Burcu, klasik yöneticisi Jüpiter modern yöneticisi Neptün’le temsil edilir. İki ters yöne giden Balık’la resmedilen Balık Burcu, felsefeyi, eğitimi, dili, dini, temsil eden Jüpiter ve sanatı, sevgiyi, ruhaniliği, müziği, fedakârlığı, anlatan Neptün ile çakışmaktadır. İki gezegenin etkisi altındaki Balık Burcu, insanları sanat ve felsefeyle ruhaniliği, eğitimde ise sevgi ve fedakârlığı harmanlayarak büyük hayalleri yaratma gücüne sahip olabilmektedirler.

Aynı burcun iki temsilcisi iki ters yöne bakan Balık Burcu gibi zıtlıkları farklılıkları gösterir. Bu yüz yüze olduğumuz temel bir çatışmayı sembolize eder. Her insan soyutlanma hissinden kurtulmak bireysel ayrılığını aşmak ister. Konu matematik olunca soyut kavramlara somutluk katma çabası soyut kavramları zihnimizdeki süzgeçten geçirerek somut değerlere döndürmek Balık Burcu ve 12.evin özelliklerini bariz ortaya çıkarmaktadır.

Mitoloji’de ise Balık zamanla değişik anlamlar kazanmış olsa bile, temelde, yenilenme, doğurganlık ve değişim sembolüdür. Antik Mısır’da kutsal geometride Balık resimleri kullanılırken birçok mimari süslemede Balık figürleri görülmüştür. Bu örneklerler de balığın Matematiksel bir sembol olduğu açıktır. Tanrıca sembolü olan vajina-rahim, Vesica piscis olarak simgelendiğinde ortaya bir balık şekli çıkmıştır. Yunanca balık anlamına gelen Ihtıysan olarak adlandırılmaktadır. Ichtys ilk Hristiyanlar tarafından kullanılan gizli bir simgeyken sıklıkla bereketin, doğurganlığın temsili olarak kullanılmıştır. Kanıtlanmamış olsa da Ichys matematiksel sembol vesica Piscis’in adaptasyonu olarak görülmekte (Vesica Piscis: bir tür mercektir, her bir diskin ortası, diğerinin çevresi, üzerinde uzanacak şekilde kesişen, aynı yarıçaplı iki diskin kesişimin den oluşan matematiksel bir şekildir.) ve Pisagor’dan İsa’nın havarilerine kadar bu konuda çok fazla hipotez bulunmaktadır.

12.ev kollektif bilinç dışı, salıverilmeyi bekleyen potansiyel enerjilerin deposudur. Colin Wilson “bilinçdışı zihin tüm insanlığın, geçmişini içerebilir, fakat aynı zamanda geleceğimizi de içerir demiştir. Matematiğin temsilcisi Merkür’ün 12. ev yöneticisiyle ilişkide olması bilinçdışı zihin, bireyin henüz bağlantı kurmadığı bilgi ve deneyimlerin de kaynağı olmasıyla açıklanabilir. Güçlü 12.ev vurgusuna sahip insanlar kollektif bilinç dışı seviyesinde var olan evrensel, arketipsel ve mitlere ait imgelerin taşıyıcıları ve nakledicileri olarak hizmet eder. JUNG CARL GUSTAV(1875-1961) İsviçreli psikiyatri uzmanı. Analitik Psikoloji okulunun kurucusudur. İnsan psikolojisine yaklaşımı, pişişenin; rüyaların sanatın, mitolojinin ve dinlerin incelenmesi yoluyla anlaşılmaya çalışılması gerektiğini vurgulamış çalışmalarında Astroloji’ye ayrı bir yer vermiştir.

Göklerdeki yıldızlı kubbe, kozmik yansımanın kapağı açık bir kitabıdır. Buraya, mitolojimler, yani arketipler yansır. Burada “kollektif bilinçsizliğin psikolojinin iki temel etmeni, astroloji ve simya el ele tutuşur” diyen Jung’a göre insan zihni, onun evrimi tarafından biçimlendirilmiştir. Dolayısıyla bireyin varoluşu, onun geçmişiyle de bağlantılıdır. Bu bağlantı, yalnızca kişisel geçmişini değil, kendi türünün geçmişini hatta insanlığın evrimini içerir. Kişisel bilinçdışının içeriği, daha önce bilinçte var olmuş yaşantılardan oluşur. Kollektif bilinçdışının içeriği ise insanın yaşam sürecinde bilincinde yaşanmamıştır. Kolektif bilinçdışı, Carl Jung’un arketip dediği imajlardan oluşur. Bu imajlar insan atalarından aktarılır. Yalnız insanlık tarihi değil, insan öncesi evrimin de ürünüdürler. Arketipler insanın vaktiyle atalarının geliştirmiş olduğu tepkilere benzer eğilimler göstermesinin kaynağını oluşturur. İçine doğduğu dünyanın genel imajı, doğduğu anda insanın içinde de vardır. İnsan dış dünyasında, bu içsel imajlarının karşılığı olan objelerle karşılaştıkça, bu imajlar da bilinçli gerçeğe dönüşür.

12.ev enerjilerinin yalnızca kişisel sonuçlar için değil, bütünün hayrına kullanılacak enerjilerdir. Buradaki prensibi, yalnızca kendimiz için değil, sanki başkaları adına da ifade edilmesi istenmektedir. Bu nedenle 12.ev yöneticisinin Merkür ile olan bağlantısı, kollektiften gelen bilgilerin akıl ve mantık süzgecinden geçirerek topluma fayda sağlama gücüne sahip kişilerin haritalarında saptanmaktadır. Matematiğin bütün bilim dallarının içinde ve başlangıcında olmasında bu düşünceyi doğrular niteliktedir.


1.3MERKÜR-PLÜTON AÇISI

PLUTON

24 ağustos 2006 da Prag’da Uluslararası Gökbilim Birliği’nin düzenlediği konferansta, Plüton’un gezegen olmaktan çıkarılması oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu konuda hala tartışmalar devam etmektedir.

Plüton yenilenmedir. Görünenin ötesindeki gizli “bilinmeyen tanımlanamayan” güçlerle ilgisi vardır. Oluşturduğu etki kelimenin tam anlamıyla “dönüşüm” yani “Transformasyon”dur. Plüton en uzak gezegen olduğundan yavaş hareket eder ve bu burçlardaki seyahati uzun sürer. Plüton Marsın en yüksek oktav’ıdır. Mars,  cinsellik ve arzularsa Plüton orgazmdır. Akrep burcunun modern yöneticisi Plüton seks, süper güç, büyük ve gizli örgütler, ani bitiş/başlangıçlar, şizofreni gibi zihinsel rahatsızlıklar, sinir krizleri, uzun süreli depresyon,  sırlar, iç dünyamız, derin duygular, cinsel hastalıklar, paranoya, korku, endişe, propaganda, diktatörler, bombalar, ölüm, finans, ekonomi gibi temaları sembolize eder.

Plüton Akrep burcunun modern yöneticisi olması nedeniyle sezgileri ve Plüton’un haritadaki durumu, değişimi, yeniden doğmayı ve gençleşme gibi konuları ele alır. Doğum haritasındaki kuvvetli bir Plüton, kişinin, hayatı boyunca zor görevler üstlendiğini, asla belirsizlikle uğraşmadığını, işini kesinlikle gerçekleştiren bir güce sahip olduğunu anlatır. Plüton’u güçlü olan bu kişiler bir işe başladıkları zaman geri dönmezler.

Plüton enerjisi “kilitli” ve oldukça yoğundur. Baskı kuran engelleyen, zorla edilen bir yanı vardır.  Plüton’un dönüştüren enerjisi tam anlamıyla kontrolsüz ve patlayıcıdır.

Merkür Plüton açısına sahip kişiler yüksek potansiyelli zihinsel enerji sahibi, zeki olup, hızlı düşünme ve karanlık konuları anlamakta üstün yeteneğe sahip kişilerdir.

Matematikçilerin haritalarındaki Merkür Plüton açıları, bu kişilerde bilgiyi arayıp bulma gücünün çok güçlü olacağı, araştırmacı yapılarıyla buldukları bilgiyi Balık Burcu’nun özellikleri ile birleştirerek zihnin süzgecinden geçirip sembollere çevirerek, soyut kavramları, Plüton’un verdiği dönüştürme gücünü de kullanarak somut hale getirip toplumun kullanımına açma yeteneğine sahip oldukları gerçeğini gözler önüne sermektedir. Kişinin 2x2=4 eder diyebilmesi için gereken aktivasyon Plüton Merkür açısından gelmektedir.

Bu açı kollektiften gelen bilinci toplumun yararına kullanmak amacına sahip zihnin, amacına ulaşması için gerekli, güç ve dönüşümü yapabilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli faktörlerden biridir.


1.4MERKÜR-URANÜS AÇISI

Matematikçilerin haritalarında bulunan üçüncü ortak açı ise Merkür ile Uranüs’ün bir şekilde birbirleriyle bağlantıda olmalarıdır.

Uranüs genel anlamda ani değişimler, devrimler, isyanlar, doğal afetler, özgürlük ve Deha’yı temsil eder. Etkileşimlerinde yaratıcılığımız ön plana çıkar. Buluşları, astrolojiyi, değişimi ve doğa olaylarını temsil eder. Uranüs katı kuralları yıkar. Sezgiler, algılar ve altıncı his, Uranüs’te vardır. Parçalanmayı, bölünmeyi, devrim yapmayı, orijinalliği, düzensizliği, Kaosu ve yeni icatları bize anlatır. Uranüs etkileri ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkar. Yaratıcılıkla ilgilidir. Sezgi ve var olan koşullarda ileriyi görmemize yardımcı olur.

Yeni teknolojiyi, önceden bilinmeyen, sürpriz dolu, deneyci ve geleceğe dönük şeylerin gezegenidir. Uranüs duygusal değildir, objektiftir. İhtilal gibi değişiklikler, düşünmeden harekete geçme, akla gelmeyen şeyleri yapma, bilim Uranüs’ün konularıdır.

Merkür Uranüs açılarına sahip insanların orijinal fikirleri vardır. Zihinleri çok hızlı çalışır. Kavrama kabiliyetleri yüksektir. Kendilerini insanlığa adarlar. Zihinleri sürekli hareket halindedir. Devamlı keşfedilecek yeni şeyler olduğuna inanırlar.

Kova burcunun modern yöneticisi olan Uranüs,  toplumların yararına olan buluşları da temsil eder.

1855 yılında Jüpiter Kova Burcu’nda iken, Michael Faraday tarafından Faraday yasası bulunmuş.

1654 yılında Jüpiter Kova Burcu’nda iken Paskal ve Farmet ile Yeni Olasılıklar Kuramını kurmakla yeni bir matematik dünyası yaratmıştır.

1713 yılında Jüpiter Kova Burcu’nda iken Bernoulli denklemi bulunmuştur.

Matematik hayatımızın her alanında kullandığımız ve kullanmak zorunda olduğumuz, diğer bilimlerinde temel taşını oluşturan bir bilim dalıdır. İnsanlığın var oluşundan beri ihtiyaçlara cevap verebilmek için kullandığımız Matematiğin gelişmesi için emeği geçen kişilerin haritaları incelendiğinde değinilen noktalar Astrolojinin de bu konuda ne kadar doğru sembollerle çalıştığını bize bir kez daha göstermiştir.

İlk çağlarda insan iletişimin de gerekli olan değerlere verilen nitelik ve nicelik arayışının sonucunda bir takım semboller kullanılmıştır. Bu sembollerin ihtiyaç içinde gelişmesi ve daha büyük ihtiyaçlara cevap vermesi için gerekli zihinsel aktiviteyi değiştirip dönüştürebilme ve buradan birtakım buluşlar yapabilmesi için insanların zihinlerinde sezgi ve kolektif bilinci kullanma yetenekleri önemli rol oynamıştır. Uranüs’ün Matematikçilerin haritalarına olan etkisi bu sembollerin değişim dönüşümünü algılayıp bunu yaratıcılıklarında kullanarak toplumlara öncülük etmelerini sağlamış olmasıdır.

Örneğin karşımızdaki kişiden bir şey istediğimizde, istediğimiz şeyin adedi, şekli ile ilgili detayları anlatma yollarını ararken ihtiyacımız olan isteklerimizin detaylarını anlatabilmemiz için gereken, ulaşılan değerler,  Matematiği günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası yapmıştır.

Kısaca bir insanın Matematikçi olabilmesi için meraklı, araştıran, hayallerindeki soyut somut ilişkisini çözümleyerek bir bilinç oluşturması ve bu bilinci Uranüs’ün verdiği değiştirme yenileme dürtüsüyle aktive etmesi gerekir.

Aşağıda haritalarını incelediğim Matematikçilerden örnekler belirtilmiştir.

Aşağıdaki örneklerde,

12. Ev ve Balık Burcu’nun Merkür’le bağlantısı astrolojik tanımlarla açıklanmış olup 1. Sırada belirtilmiştir.

2. sırada Merkür, Plüton bağlantısı astrolojik tanımı açıklanmıştır.

3.sırada Merkür, Uranüs bağlantısı astrolojik tanımı açıklanmıştır.

CARL FREDERİC GAUSS

12.ev İkizler Burcu,  yöneticisi Merkür 12. Evdeki Venüs’le karşılıklı ağırlamada 

Merkür Güneş kavuşumu ile Plüton kare açı

Uranüs’ün  Dispozitörü, Merkür

Alman Matematikçinin çalıştığı konular: Sayılar Kuramı, Diferansiyel Geometri, Elektrik Manyetizma Astronomi ve Optiktir.

LEONARD EULER

12.ev Akrep Burcu’nda, yöneticisi Mars Yengeç Burcu’nda. 

Merkür 6.ev Boğa Burcu’nda, yöneticisi Venüs Balık Burcu’nda, 12.ev yöneticisi Mars’la 120 derecelik açı yapmış.

 Merkür, Plüton ve Uranüs ile kare açı yapmış.

Bilim Adamı, Matematik, Fizik ve Astronomi

GEORGE CANTOR

12.ev Boğa Burcu, kıstırılmış burç İkizler Burcu

Merkür Kova burcu’nda Plüton ve Uranüs ile Jüpiter kavuşumunun dispozitörü olan Mars ile 60 derecelik açı yapıyor.

Alman Matematikçi, kümeler kuramının mimarı. Sonsuz doğrusal nokta ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

MAX BORN

12.ev Terazi Burcu, yöneticisi Venüs, Yay Burcu’nda,  Merkür Mars Güneş Ay ile kavuşum yapmış.  Yani 12. ev yöneticisi Venüs Merkür ile kavuşumda. Merkür 8. Evdeki Jüpiter’le karşılıklı ağırlamada ve Plüton ile 150 derecelik açı yapmaktadır.

Uranüs ise Yay Burcu stelyum’una kare açı yaptığı için Merkür’e de kare açı yapıyor.

Alman Matematikçi ve Fizikçi Kuantum Mekaniğini geliştirmiş.

JEAN PİERRE SERRE

12.ev İkizler Burcu yöneticisi Merkür 

Merkür, Güneş kavuşumu karşıt Uranüs ‘

Merkür, Güneş kavuşumu 60 derece Plüton

Türkiye’de yaşayan ünlü Matematikçi Cebirsel Geometri ve Sayılar Teorisine büyük katkılarda bulunmuştur.


GEORG  AUMANN

12.ev Aslan Burcu, 12. Ev’de yerleşen Başak Burcu’nda bulunan ayın dispozitörü Merkür

Merkür aynı zamanda  İkizler Plüton’un dispozitörü.

Merkür Yay’ın dispozitörü Jüpiter’in Uranüs’e karşıt açısı var.

Alman matematikçi ve Topoloji (lastik geometri)  yüzeylerin genel şekillerini  incelemiş.

WEYL HERMANN

12.ev Başak Burcu,  Jüpiter 12.evde Başakta,

12.ev yöneticisi Merkür 2. ev Akrepte

Plüton İkizler Burcu’nda 8. Evde  dispozitörü Merkür’le karşıt açıda.

BERNOULLİ DANİEL

12.ev Oğlak Burcu Merkür 12.ev Oğlak burcu’nda Jüpiter ile kavuşumda. Oğlak Burcu’nun yöneticisi Satürn Jüpiter ile karşılıklı ağırlama. 8. Ve 5. Evleri yöneterek 12. Eve gelmiş.

Merkür Plüton 150 derecelik açı

Merkür, Uranüs, 180 derecelik açı

İsviçreli matematikçi ve fizikçidir. Matematiği akışkan mekaniğe uyarlaması ile tanınır.

HENRY CARTAN

12.ev Oğlak Burcu yöneticisi Satürn Merkür’le kare açıda Merkür 5.evdeki Venüs’le karşılıklı ağırlamada 

Merkür, Plüton’un dispozitörü

Merkür, Uranüs 150 derecelik açı

Matematik öğretmeni ve seminerleri ile göz önünde olan Fransız Matematikçi Diferansiyel Geometri’nin kurucusu sayılır.

EVORİSTE GALOİS

12.ev Aslan Burcu, yöneticisi Güneş, Merkür’ün, dispozİtörü Venüs’le kavuşumda

Merkür 150 derece açı Plüton

Uranüs Koç Burcu’nda, Mars Oğlak Burcu’nda yücelimde Mars, Merkür’le kare açısı var.

Fransız Matematikçi genç yaşında, Polinom’un kökleri ile çözülebilmesi için gerekli şartları bulmuştur.

TAO TERENCE

12. ev Akrep Burcu, yöneticisi Mars Boğa Burcu’nda zararda, Merkür’le 60 derecelik açısı var Merkür’ün dispozitörü Ay 12.evde yer almış

Plüton 90 derece açı Merkür

Uranüs dispozitörü 10.evde Başak Burcu’nda bulunan Venüs, Merkür etkisinde.

Küçük yaşta adını duyurmuş Çağımızın en ünlü Matematikçilerinden oyun ve bulmacalara farklı çözümler üretmekte usta, Matematikçilere ilham veren sayılara ve soyut bulmacalara ilgi duyan bir dahi

ZYGMUNT JANİSZEWSKİ

12.ev Yengeç Burcu yöneticisi, Asc kavuşum Ay, Asc yöneticisi Güneş’le karşılıklı ağırlamada Güneş Merkür kavuşum Yengeç Burcu’nda.

Plüton İkizler’de yöneticisi Merkür

Uranüs kare Merkür

Polonyalı Matematikçi kısa ve sorunlu bir hayat yaşamış, Matematik ve Bilim Dergisi çıkarmış.

PAUL ERDÖS

12.ev Aslan Burcu, yöneticisi Güneş kavuşum Merkür.

Plüton İkizler Burcu, yöneticisi Merkür

Uranüs 60 derece açı Merkür

Budapeşte doğumlu Paul çok verimli bir Matematikçidir yüzlerce Matematikçi ile Kombinatorik, Çizge Kuramı Sayılar Teorisi, Klasik Analiz, Kümeler Teorisi ve Olasılıklar Teorisi alanlarında çalışmalar yapmıştır.

HEYTİNG AREND

12.ev Oğlak Burcu, yöneticisi  Satürn, Merkür 150 derecelik açı

Plüton İkizler dispozitörü Merkür

Merkür Uranüs 150 derece açı

Matematik, Mantık konularında çalışmalar yapmış.

SAMSON PAUL TANNERY

12. ev Balık Burcu kıstırılmış burç Koç Burcu, Merkür Jüpiter Mars kavuşumuna kare açı

Plüton 150 derece açı Merkür ile

Uranüs 120 derece açı Merkür ile

Matematikçi ve Tarihçi

HELMUT HASSE

12.ev Aslan Burcu yöneticisi Güneş 12.evde Başak Burcu’nda Güneşin dispozitörü Merkür Başak Burcu’nda yücelimde

Plüton İkizler Burcu dispozitörü Merkür 

Uranüs 60 derece açı Merkür

Alman Matematikçi Cebirsel Sayılar Teorisi konusunda çalışmalar yapmıştır.

DAVİD VAN DANTZİG

12.ev Oğlak Burcu yöneticisi Satürn Yay Burcunda. Satürn’ün dispozitörü, Jüpiter ile Merkür 60 derecelik açıda

Plüton İkizler yöneticisi Merkür 

Uranüs 60 derece Merkür açısı 

Matematikçi

LEONARDO DA VİNCİ

12.ev Akrep Burcu yöneticisi Mars 60 derecelik açıda Koç burcundaki Merkür’le

Plüton 120 derece Merkür açısı

Uranüs, Merkür’ün dispozitörü Mars ile 150 derece açı

Filozof, Astronom, Mimar, Mühendis, Matematikçi, Müzisyen, Jeolog

ALAN MATİSON TURİNG

12.ev Koç Burcu, kıstırılmış Burç Boğa, 12. Evde Mars Aslan Burcunda, Mars’ın dispozitörü, Güneş kavuşum Merkür, Boğa yöneticisi Venüs İkizler Burcunda Merkür etkisinde.

Plüton İkizler Burcunda Venüs kavuşum, Merkür etkisinde.

Uranüs Merkür Stelyumu’na 150 derece açı

İngiliz Matematikçi Bilgisayar Biliminin kurucusu sayılır. Kriptolog

JOHN NASH FORBES

12.ev İkizler Burcunda, yöneticisi Merkür 12. Evde Yengeç Burcu’nda

Plüton 12.evde kavuşum açı Merkür

Uranüs kare açı Merkür

Amerikalı Matematikçi Oyun Kuramında ve Diferansiyel Geometri alanında köklü değişimler yapmıştır.

JOHANNES KEPLEER

12. ev Boğa Burcu 12. Evdeki Ay İkizler Burcu Merkür etkisinde 12. ev yöneticisi Merkür’ün de olduğu Oğlak Stelyumu’nda.

Plüton Oğlak Stelyumu’ndaki Merkür’e 60 derecelik açı

Uranüs kavuşum Merkür

Alman matematikçi, Astronom ve bir Gökbilimci

BERTRANT ARTHUR WİLLİAM RUSSEL

12.ev Terazi Burcu, yöneticisi, içinde Merkür’ün de olduğu Oğlak Stelyumu’nda yer almakta

Plüton Merkür kavuşum

Uranüs Oğlak Stelyumu’nda Merkür’e 60 derecelik açı

Britanyalı Tarihçi, Filozof, Matematikçi, Toplumsal Eleştirmen

KURT GÖDEL

12.ev İkizler Burcu, Merkür etkisinde

Plüton ikizler burcu’nda

Uranüs kare Merkür

Avusturyalı –Amerikan Mantıkçı, Matematikçi ve Matematik Felsefecisidir. Eksiklik teoremi ile tanınır.

GEORGE  BOOLE

12.ev Kova Burcu kıstırılmış burç Balık, 12. Evin içinde Mars yer almakta. Mars Merkür’ün dispozitörü

Plüton 120 derecelik açı Merkür

Uranüs Merkür’ün dispozitörü, Mars ile 120 derecelik açı

İngiliz Matematikçisi mantıkçısı ve eğitimcisidir. Modern simgesel mantığın kurulmasına katkıda bulunmuş ve mantık cebrini geliştirmiştir.

DAVİD HİLBERT

12.ev Boğa Burcu, yöneticisi Venüs Merkür’ün dispozitörü, Satürn’le karşıt açıda

Plüton 90 derecelik açı Merkür

Uranüs 120 Merkür

Geometri bir dizi aksiyona indirgeyen ve Matematiğin biçimsel temellerini atan Alman Matematikçidir.

AGUSTİN LOUİS CAUCHY

12.ev Koç Burcu, kıstırılmış burç Boğa Burcu, Boğa Burcu’nun yöneticisi Venüs Başak burcu’nda, Merkür etkisinde.

Plüton karşıt Merkür

Uranüs kavuşum Merkür Aslan Stelyumu’nda

Fransız Matematikçi analiz alanında önemli çalışmaları vardır. CAUCHY teoremi adıyla bilinen ünlü teoremini tanımlamış ve ispatlamıştır.

ORE QYSTEİN

12.ev Başak Burcu, Merkür etkisinde.

Plüton ikizlerde dispozitörü Merkür

Uranüs Merkür kare açı

Matematikle ilgili çeşitli kitaplar ve makaleler yazdı Denklik ilişkileri ve Kapatma ilişkileri üzerine çalışmalar yaptı.

JOSEPH TİLLY

12.ev Boğa Burcu, İkizler Burcu 12.evde kıstırılmış burç. Merkür Venüs kavuşum Başak Burcu’nda

Plüton 150 derecelik açı, Merkür Venüs kavuşumuna.

Uranüs karşıt Merkür

Belçikalı Matematikçi Geometri üzerine çalışmalar yapmış.

RİCHARD DEDEKİND

12.ev İkizler Burcu

Plüton karşıt Merkür

Uranüs 120 derece açı Merkür

Alman Matematikçi getirdiği yeni kavramlar ve temel aritmetik kavramlarına kazandırdığı açıklık ve kesinlikle sayı kuramına önemli katkıda bulunmuştur.

LAURENT SCHWATZ

12.ev Akrep Burcu, yöneticisi Mars Kova Burcu’nda Merkür ile kavuşumda

Plüton dispozİtörü Ay ile Merkür 120 derecelik açı.

Uranüs Kova Burcu Merkür ile kavuşum

Fransız Matematikçi 1950 yılında Matematik Nobel’i alarak kabul gören Fields Madalyasını Dağılımlar konusundaki çalışmasıyla almıştır.

EMMY NOETHER

12.ev Terazi Burcu yöneticisi Venüs Koc Burcunda, dizpozitörü Mars, Merkür ile 150 derecelik açı yapmakta.

Plüton Merkür’ün dispozitörü Jüpiter ile kavuşum.

Uranüs Başak Burcunda dispozitörü Merkür.

Soyut cebir ve kuramsal fiziğe çığır açıcı katkılarıyla bilinen Alman Matematikçi

ŞİRİNAVASA RAMANUJAN

12.ev İkizler Burcu yöneticisi Merkür.

Plüton ikizlerde yönetici Merkür

Uranüs 60 derece açı Merkür.

 Matematik dehası olarak anıldı. Özellikle sayılar teorisi alanında çalışmalar ve geliştirdiği teoremler çok fazladır.

CARL GUSTAV JACOB JACOBİ

12.ev İkizler Burcu Burcunda yöneticisi Merkür.

Plüton Balık Burcunda Merkür Yay Burcunda, dispozitör’leri, Akrep Burcunda Jüpiter

Uranüs 60 derece Merkür

Eliptik fonksiyonları sayılar kuramına ilk uygulayan kişidir. Diferansiyel denklemlerde kaydettiği ilerlemeler çok önemlidir.

BENS JAGUES

12.Aslan Burcu, yöneticisi Güneş kavuşum Merkür.

Plüton kare açı Merkür

Uranüs kavuşum Merkür

Matematikle ilgili kitaplar yazdı.

KONRAD CELTİS

12. ev Akrep Burcu yöneticisi Mars, Aslan burcu Plüton Uranüs ve K.A.D. ile kavuşum karşıt Merkür.

Plüton karşıt açı Merkür

Uranüs karşıt açı Merkür

Alman matematikçi, astronomi ve matematiksel çalışmalarda bulundu matematik kolejinde yöneticilik yaptı.

CRİSTİAN ANDREAS DOPPLEER

12.ev Oğlak burcu yöneticisi Terazi Burcu’nda Satürn’ün dizpozitörü Venüs Akrep burcu’nda Merkür’ün dispozitörü Mars ile kavuşumda.

Plüton Merkür’ün dispozitörü Marsla 60 derecelik açı.

Matematik ve fizikçi olup ününü radyo dalgası yayan herhangi bir cismin gözlemciye yaklaşıp uzaklaştıkça frekansı değişiyormuş gibi gözlemlenmesi hipotezini ortaya atarak kazanmıştır.

MARİA HENRİ ANDOYER

12.ev İkizler Burcu, yönetici Merkür.

Plüton180 derecelik açı Merkür

Uranüs ikizler burcunda Merkür etkisinde.

Fransız matematikçi ve astronom

BENEDETTİ BARBERİ

12. ev Boğa Burcu yöneticisi Venüs Kova burcunda, Merkür yay burcunda yay burcu yöneticisi Jüpiter ile Venüs’ün dispozitörü Satürn Oğlak burcunda kavuşum yapmış.

Plüton 12. Evde İkizler Burcu’nda

Uranüs Yay Burcu’nda Merkür’le kavuşum

Matematik yüksek eğitimi almış istatistik üzerine uzun yıllar çalışmış.

FREDERİC WİLLİAM BESSEL

12.ev Terazi Burcu yöneticisi Venüs, Merkür ile kavuşum

Plüton 120 derecelik açı Merkür, Venüs kavuşumuna.

Alman gökbilimci, Matematikçi, Basel işlevinin geliştiricilerinden.

ALFRED BRAUER

12.ev Yay Burcu yöneticisi Jüpiter İkizler burcu’nda Merkür’le karşılıklı ağırlamada.

Plüton, Neptün kavuşumu kare Merkür

Uranüs 120 derece Merkür

Alman Matematikçi sayılarla ilgili teoremleri var.  Cebirsel işlemlerle ilgili çalışmalar yapmıştır.

MICHEL BROUE

12.ev Yay Burcu yöneticisi Jüpiter Akrep burcunda dispozitörü Mars Merkür kavuşum

Plüton Merkür Mars kavuşumuna kare açı

Uranüs İkizler Burcu yöneticisi Merkür.

Fransız Matematikçi Cebirsel Geometriye katkılarıyla tanınır.

LUİTZEN GBERTUS JAN BROUWER

12.ev Yay Burcu. Merkür Balık burcu’nda, Yay Burcu ve Balık Burcu ortak yöneticisi  Jüpiter.

Plüton 60 derecelik açı Merkür 

Uranüs Başak Burcu, yöneticisi Merkür .

JOSEPH BERTRAND

12.ev Yay burcu Merkür Balık Burcu’nda Plüton Güneş Venüs kavuşumu Jüpiter hâkimiyetinde

Plüton Merkür kavuşum

Uranüs Merkür 60’lık açı

EUGUEN COSSERAT

12.ev Kova Burcu kıstırılmış burç Balık Burcu, Merkür balık Burcu’nda, Güneş, Venüs, Şiron ile kavuşumda.

Plüton boğa Burcu 60 derecelik açı Merkür

Uranüs ikizler Merkür etkisinde.

Astronomi ve Matematik alanında çalışmalar yapmış, Geometri ile ilgilenmiş

UGO CASSİNA

12.ev İkizler Burcu

Plüton 12.evde İkizler burcu’nda

Uranüs Akrep Burcu dispozitörü Mars Koç burcu’ndaki Güneş Merkür Ay kavuşumuna 60 derecelik açı Mars- Ay karşılıklı ağırlama.

Matematikçi Analitik Geometri konularında çalışmış.

GUSTAVE CHOQUET

12.ev Oğlak Burcu yöneticisi Merkür’le karşılıklı ağırlama ve 120 derecelik açı.

Plüton Yengeç burcunda dispozitörü Ay başakta, Merkür etkisinde.

Uranüs Merkür kavuşum

Sınırsız boyutsal ölçümler, problem çözümler, geometri içinde modern görüş konularında çalışmıştır.

PİERRE CORNER

12.ev Aslan Burcu yöneticisi Güneş Yengeç Burcu’nda Merkür’le kavuşum.

Plüton kavuşum Merkür 

Uranüs kare Merkür

Cebirsel Topoloji ve Diferansiyel Topoloji üzerinde çalışmış.

DAUADY ADRİEN

12.ev Terazi Burcu, Merkür Terazi burcu’nda Venüs’le karşılıklı ağırlamada

Plüton 120 derece Merkür

Uranüs Boğa Burcu’nda Venüs karşılıklı ağırlamasıyla birlikte Merkür etkisinde.

Cebir ve Geometri üzerine çalışmaları olmuş.

Hazırlayan: GÖREN ORHON

astrolog   astroloji   astroloji eğitimi